Арматийская

 

ИСТОРИЯ

РАЗВЕРНУТЬ ТЕКСТ »

Арматийская икона Божией Матери (Амартийская) — почитаемая в православии икона Богородицы.
Происхождение иконы связано с местностью в Константинополе, получившей название от племянника императора Василиска военного магистра Арматия — греч. ἐν τοῖς ̓Αρματίου («в Арматиевых»). Там находилась церковь из которой и происходит данная икона. Часто Арматийская икона, из-за схожести названий, смешивалась с Амастрийской иконой Божией Матери, происходящей из Амастрийской обители на Чёрном море. Сказаний о чудесах Арматийской иконы не сохранилось.
Икона относится к иконописному типу одигитрия. Особенностью иконографии является то, что Богомладенец стоит вполоборота от Богородицы. Дева Мария обнимает и поддерживает его, касаясь левой, согнутой в локте руки, а Иисус обнимает её правой ручкой. Существует извод на котором лики Богомладенца и Богородицы прижаты друг другу.
В России в XVIII—XIX вв. икона была широко распространена в форме гравюр и духовных листков с чтимыми образами Богоматери. Чаще всего имела подпись — «Амартийская».
Празднование иконе совершается 21 июля и 17 августа (по юлианскому календарю). Предание, что празднование 17 августа было установлено в честь победы над иконоборцами известно только с XIX века.
СВЕНСКАЯ (ПЕЧЕРСКАЯ)

 

ИСТОРИЯ

РАЗВЕРНУТЬ ТЕКСТ »

Свен­ская Пе­чер­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри име­ет 2 празд­но­ва­ния: 3 мая, в день кон­чи­ны пре­по­доб­но­го Фе­о­до­сия Пе­чер­ско­го (см. о ней под этим чис­лом), и 17 ав­гу­ста, в день кон­чи­ны пре­по­доб­но­го Али­пия Пе­чер­ско­го, ко­то­рый ее на­пи­сал. День празд­но­ва­ния 17 ав­гу­ста был уста­нов­лен в 1815 г. в бла­го­дар­ность за из­бав­ле­ние г. Брян­ска (око­ло ко­то­ро­го ико­на яви­лась в 1288 г.) от на­ше­ствия на­по­лео­нов­ских войск в 1812 г.
Свен­ская-Пе­чер­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри бы­ла на­пи­са­на пре­по­доб­ным Али­пи­ем Пе­чер­ским († око­ло 1114, па­мять 17 ав­гу­ста). На иконе изо­бра­же­на Бо­жия Ма­терь, си­дя­щая на пре­сто­ле, на ко­ле­нях у Нее Бо­гом­ла­де­нец. Спра­ва от тро­на сто­ит пре­по­доб­ный Фе­о­до­сий, а сле­ва – пре­по­доб­ный Ан­то­ний Пе­чер­ские. До 1288 го­да она на­хо­ди­лась в Ки­е­во-Пе­чер­ском мо­на­сты­ре, где про­сла­ви­лась чу­де­са­ми, и в 1288 го­ду бы­ла пе­ре­не­се­на в Брян­ский Свен­ский мо­на­стырь, в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, сле­ду­ю­щим об­ра­зом. Чер­ни­гов­ский князь Ро­ман Ми­хай­ло­вич, бу­дучи в Брян­ске, ослеп. Услы­шав о чу­де­сах от ико­ны, пи­сан­ной са­мим пре­по­доб­ным Али­пи­ем, князь по­слал в мо­на­стырь гон­ца с прось­бой при­слать к нему в Брянск ико­ну для ис­це­ле­ния. Ико­ну от­пра­ви­ли вме­сте со свя­щен­ни­ком по ре­ке Десне. Во вре­мя пла­ва­ния лод­ка при­ста­ла к пра­во­му бе­ре­гу ре­ки Све­ны. По­сле но­чев­ки пут­ни­ки утром по­шли к лод­ке, чтобы по­мо­лить­ся иконе, но не на­шли ее там, а уви­де­ли на го­ре про­тив ре­ки Све­ны. Ико­на сто­я­ла на ду­бе меж­ду вет­вя­ми. Весть об этом до­шла до кня­зя Ро­ма­на; его при­ве­ли к иконе пеш­ком. Князь го­ря­чо мо­лил­ся и обе­щал по­стро­ить на этом ме­сте мо­на­стырь, от­дав ему все зем­ли, ко­то­рые уви­дит с го­ры. По­сле мо­лит­вы князь на­чал про­зре­вать. Сна­ча­ла он уви­дел тро­пин­ку, за­тем близ­кие пред­ме­ты и, на­ко­нец, все окрест­но­сти. При­ло­жив­шись к иконе, князь от­слу­жил мо­ле­бен, а за­тем все со­брав­ши­е­ся ос­но­ва­ли де­ре­вян­ный храм в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Де­ре­во, на ко­то­ром пре­бы­ва­ла ико­на, сру­би­ли и упо­тре­би­ли на дос­ки для дру­гих икон. То­гда же бы­ло уста­нов­ле­но празд­не­ство Свен­ской иконе Бо­жи­ей Ма­те­ри 3 мая.
Ико­на про­сла­ви­лась ис­це­ле­ни­я­ми сле­пых, бес­но­ва­тых, за­ступ­ни­че­ством от вра­гов.

МОЛИТВЫ

РАЗВЕРНУТЬ ТЕКСТ »

ТРОПАРЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРЕД ИКОНОЙ ЕЕ ПЕЧЕРСКОЙ

глас 4
Днесь светло торжествует Печерская обитель/ и радуется явлением образа Богоматере/ безмерный лик Печерских отцев,/ с нимиже и мы непрестанно вопием:/ радуйся, Благодатная, Печерская похвало.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Свенской

глас 4
Днесь светло торжествует Свенская обитель;/ и радуется явлением образа Богоматери;/ Безмерный лик Печерских отцев/ с ними же и мы непрестанно вопием:/ Радуйся Благодатная Свенская Похвало.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Печерской

глас 3
Дева днесь невидимо предстоит в церкви/ и с лики Печерских отцев молится о нас,/ благоговейно величающих Ей безмерную милость к роду нашему,/ явльшуюся в чудном образе Ея,/ обитель Печерскую украшающем.
  Молитва Божией Матери пред иконой Ее Печерской
О, Пресвятая и Пренепорочная Дево Богородице, наша Печерская Похвало и украшение, державный покрове святаго места сего, истинная Владычице избраннаго удела Своего. Приими нас недостойных раб Твоих, убогое моление, с верою и любовию приносящих, пред чудным образом Твоим, да посетиши милостивно греховное житие наше, просвещающе его светом покаяния, осени нас, обремененных скорбми многими, Твоею Небесною радостию, сподоби нас присно славити Тя в мире и благочестии на месте святем сем, да без порока прешедше путь жития нашего, помощию Твоею достигнем вечнаго веселия во светлости святых и Богоносных отец наших Антония и Феодосия и всех преподобных Печерских и едиными усты и сердцы воспоим Тя с Предвечным Сыном Твоим и Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Животворящим, Всеблагим и Единосущным Его Духом во веки веков. Аминь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *